தாவர பெயர் : ஆடாதோடை வேறு பெயர்கள்: ஆடாதொடை தாவரப் பெயர்கள்:...