பல்வேறு மருத்துவக் குணங்களைக் கொண்ட நறுமண உணவுப் பொருளான...