முடக்கத்தான் என்றால் என்ன முடக்கத்தான் என்பது கீரை கொடி...