கடுக்காய் என்றால் என்ன கடுக்காய் என்பது மரத்திலிருந்து...