இது ஒரு நச்சு மரம். தாவர அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களால்...